8. De många kritiska rösterna

De som propagerar för en fettfattig kost och kolesterolsänkning påstår att forskare och hälsomyndigheterna över hela världen är eniga. Det stämmer inte. Här kommer i alfabetisk ordning några av de mest kända kritiker, men det finns många fler, till exempel  THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics, ett världsomspännande nätverk av läkare, forskare och andra akademiker . Fyra av nedanstående, Mary Enig, Paul Rosch, Ray Rosenman och Lars Werkö räknas bland dem.

Mary Enig är en internationellt erkänd expert i lipidkemi, medredaktör vid en rad vetenskapliga tidskrift, bland annat Journal of American College of Nutrition. Hon är författare till boken ”Know Your Fats” och har publicerat talrika vetenskapliga artiklar om lipider och nutrition.  Mary Enig var den som först gjorde forskarvärlden uppmärksam på de hälsovådliga effekter av transfettsyrorna.

I en interview sa hon såhär om västvärldens fettfobi:

Idén att mättat fett skulle vara orsaken till hjärtsjukdomar är fullständigt förfelad. Påståendet har emellertid upprepats så ofta att det är mycket svårt att övertyga människor om motsatsen om de inte är beredda att investera tid för läsning om ämnet och studera de bakom liggande ekonomiska och politiska krafterna.

Michael Gurr var tidigare universitetslektor i biokemi vid School of Biological & Molecular Sciences i Oxford, chefredaktör for Nutrition Research Reviews och redaktör vid tre andra vetenskapliga tidskrifter. Här kommer hans konklusion i en omfattende översiktsartikel:

Argumenten och diskussionerna kring de vetenskapliga bevisen, som presenterats här kommer knappast att övertyga de ”experter”, som redan av den ena eller den andra orsaken, det vare sig strängt vetenskapligt eller politiskt, har bestämt sig för at en fet kost är den viktigaste orsaken till hjärtsjukdom. Jag hoppas att några av de läsare som kanske inte kände till att kolesterolhypotesen vilar på ett skröpligt underlag nu inser att sambandet mellan de fetter vi äter och sannolikheten för att vi dör i hjärtinfarkt inte är så enkelt som det har blivit framställt.

George Mann är pensionerad professor i medicin och biokemi vid Vanderbilt Universitetet i Tennessee. Genom sina studier av Masaierna (se avsnitt 3) blev det klart för honom att animaliskt fett omöjligt kunde vara den viktigaste orsaken till åderförkalkning och hjärtinfarkt. Redan 1977 skrev han i den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine om den felaktiga kopplingen mellan kostvanor och blodets kolesterol och de resultatlösa försöken att förebygga hjärtinfarkt genom att sänka kolesterolet.

Efter kolesterolkampanjens start åtta år senare summerade Mann sin kritik av kolesterolhypotesen i Nutrition Today. Enligt Mann är kolesterolkampanjen det största vetenskapliga bedrägeriet i vår tid. Han är i synnerhet kritisk till försöken at sänka kolesterolet: Aldrig tidigare i vetenskapens historia har så många dyrbara experiment misslyckats så grundligt.

Många har frågat mig hur det kommer sig att så många forskare okritiskt har accepterat kolesterolhypotesen. Detta är Mann’s svar:

Risken att förlora sina generösa honorar gör att de akademiker som borde protestera mot detta anti-vetenskapliga nonsens, förhåller sig pinsamt tysta. Deras tystnad har försenat forskningen på detta område med en hel generation..

Mann ger oss ett litet glimt av hopp för framtiden i slutet av sin artikel:

De som manipulerar sina data begriper inte att sakernas sanna natur inte kan döljas i det oändliga. Förr eller senare kommer sanningen obevekligen fram och bedrägeriet avslöjas.

Edward R. Pinckney var tidigare redaktör vid fyra medicinska tidskrifter och medredaktör på JAMA, the Journal of the American Medical Association. 1973 gav han tillsammans med sin fru Cathey ut boken “The Cholesterol Controversy”, en summering av alla kolesterolhypotesens orimligheter. Pinckney går bland annat genom alla de faktorer, som påverkar kolesterolet hos friska människor.

Att ändra sin livsstil som en konsekvens av just detta laboratorieprov kan mycket väl skapa fler problem än det avhjälper.

Pinckney beskriver i detalj vilka risker man löper om man sänker sitt kolesterol. Början på första kapitel i makarna Pinckneys bok är värd citera:

Din fruktan att dö, om du tillhör den kategorin av mänskligheten som plågas av denna morbida tanke, har kanske gjort dig till ett offer för kolesterolkontroversen. Om du tror att du kan förebygga en död i hjärtinfarkt genom att minska mängden av kolesterol i ditt blod, antingen genom diet eller medicin, följer du en plan som inte är baserad på fakta. Du har istället blivit lurad av kommersiella intressen och hälsoprofeter, som är mer intresserade i dina pengar än i ditt liv.

Raymond Reiser var professor i biokemi vid Texas A&M University. 1973 kritiserade han rekommendationerna att sänka kolesterolet med diet med dessa ord:

Man måste i sanning vara dristig om man vill försöka övertala stora delar av världens befolkning till att ändra sin vanliga kost och hota viktiga grenar av lantbruket och livsmedelsindustrin med hjälp av dylika okontrollerade och primitiva studier. Modern vetenskap borde kunna prestera bättre forskning när så mycket står på spel.

Paul Rosch är chef för The American Institute of Stress, klinisk professor i medicin och psykiatri vid New York Medical College. Han är även redaktör vid tre medicinska tidskrift och har tidigare varit chef för New York State Society of Internal Medicine och ordförande i International Foundation for Biopsychosocial Development and Human Health. Han har sedan snart 50 år forskat och skrivit om den roll stress spelar vid olika sjukdomar, i synnerhet vid hjärtkärlsjukdom. Han har även deltagit i otaliga TV-program, bland annat  The Today Show, Good Morning America, 60 Minutes, Nova, CBS, NBC, PBS, BBC og CBC.

Som redaktör vid  Newsletter of the American Institute of Stress har Rosch publicerat åtskilliga artiklar kritiska till kolesterolhypotesen. Här kommer en av hans kommentarer:

Det har startats ett massivt korståg för att sänka blodets kolesterol genom att minska matens fettinnehåll och en aggressiv medicinsk behandling. Underlaget bakom detta är ren spekulation i stället för vetenskap… Befolkningen har hjärntvättats till att tro att ju lägre kolesterol, desto friskare blir människan och desto längre kommer hon att leva. Inget av detta har med verkligheten att göra.

Många som inser att de blivit vilseledda frågar hur detta kan fortsätta år efter år. Här är Rosch´ förklaring:

Läkemedelsfabrikanterna, livsmedelsbranchen, laboratorieindustrin och andra med ekonomiska bindningar i frågan har genomfört en ytterst vällyckad reklamkampanj. Dess inflytande och ekonomiska makt ä så stor at de har kunnat infiltrera de medicinska kontrollorganen som borde skydda oss mot dylika dogmer utan håll i verkligheten.

Rosch påminner oss om att de flesta praktiserande läkare får sin huvudsakliga efterutbildning genom läkemedelsindustrin, men i motsats till sina kolleger för ett halvt sekel sedan har de flesta i dag vare sig tid eller förmåga att kritiskt bedöma vetenskapliga artiklar; mycket få vet hur forskning går till och detta gäller även den generation som utbildat dem.

Ray Rosenman var tidigare chef för Cardiovascular Research vid SRI (Stanford Research Institute i Kalifornien och den medicinska avdelningen vid Mt Zion Hospital and Medical Center i San Francisco. Han har publicerat fyra böcker och otaliga tidskriftsartiklar om hjärtsjukdomar. Hans huvudintresse har varit neurogena och psykologiska faktorers inverkan på blodets lipider, men han har även publicerat artiklar kritiska till kolesterolhypotesen. Här är konklusionen från hans senaste analys:

Dessa data visar att kosten och blodets innehåll av lipider eller dess ändringar inte kan förklara de stora nationala och regionala skillnader i hjärtdödligheten eller dess ändringar i det 20. århundrade. Min konklusion bekräftas av resultaten från de många kliniska experimenten, som inte kunnat visa att en sänkning av kolesterolet resulterar i en minskning av hjärtdödligheten eller i ett längre liv. Det finns många hållpunkter för att man har överdrivit den förebyggande effekten av koständringar och medicinsk behandling genom at citera negativa studier som om de var positiva, medan alla motstridiga data ignoreras.

Russell Smith var en amerikansk psykolog med ingående kunskaper i fysiologi, matematik och teknik. Smith har publicerat de mest omfattande och kritiska analyser av kolesterolkampanjen. I en av sina böcker sammanfattar han sin kritik av den vetenskapliga litteraturen på området således:

Även om de flesta människor säkert betraktar medicinsk forskning som den högsta formen av precision är det mesta av den epidemiologiska litteraturen av begripliga skäl oprecis, därför att den primärt har utförts av personer utan formell vetenskaplig utbildning och med minimal träning i forskningsmetodik. Som en följd av detta är metodfel vanliga, deras studier som regel dåligt planerade och de år oförmögna att tolka sina resultat. Det är öppenbart att många forskare manipulerar eller tolkar sina data till att passa en förutfattad hypotes i stället för att manipulera hypotesen till att stämma med resultaten. Mycket av litteraturen på detta område är helt enkelt en förolämpning av den vetenskapliga metoden.

I en av hans konklusioner heter det:

Den pågående kampanjen för att övertala alla amerikaner til att ändra sin kost och börja en livslång medicin sk ”behandling” bygger på att forskarna fabricerar sina data eller feltolkar dem eller över driver minimala skillnader samtidigt med att de ignorerar den massiva mängd av data som går emot deras intressen. Det är helt omöjligt att en objektiv forskare utan ekonomiska intressen i ämnet någonsin skulle kunna tolka de vetenskapliga resultaten som stöd åt kolesterolhypotesen.

Smith vet om att han går emot maktfulla institutioner:

Den ekonomiska makten hos folken i National Heart, Lung and Blood Institution och American Heart Association är enorm och utan jämförelse. Då dessa institutioner har stor trovärdighet i befolkningen och läkarkåren kan de använda sin makt och prestige till att undertrycka allt som inte passar in i bilden. I farten trotsar de vetenskapens viktigaste instrument, logiken.

Smith kritiserar främst de forskare, som står bakom alla de missvisande studierna och översiktsartiklar. Men han tillägger också:

Redaktörerna på de många tidskrift, som publicerar dessa undermåliga artiklar, är givetvis medskyldiga. Det är deprimerande att veta att miljarder av dollars och ett högt utvecklat medicinskt forskningsapparat används till att jaga spöken.

William E. Stehbens var tidigare professor vid Department of Pathology, Wellington School of Medicine, och chef för Malaghan Institute of Medical Research i Wellington, New Zealand. Med stöd i sina egna studier och en omfattande analys av litteraturen har han påvisat de många felaktiga konklusioner, som bildar grundlaget för kolesterolhypotesen. Om de djurexperimentella studier skriver han:

Presenterad för alla dessa studier måste varje patolog utan förutfattade meningar och med kännedom om åderförkalkningens specifika natur lätt kunna inse, att åderförkalkning hos människan inget har att göra med de förändringar vi kan framkalla hos djur genom att mata dem med stora mängder kolesterol.

Stehbens har även poängterat svagheterna med de epidemiologiska studier, där man använt dödsstatistik som orsaksbevis:

Genom okritisk användning av dessa opålitliga data har man offrat sanningen till fördel för förhastade konklusioner. Om man sedan lägger till de redan nämnda bristfälligheter måste man dra slutsatsen att idén om den epidemiska ökningen av hjärtdödligheten som man menar att ha sett i många länder, är fel. En hälsopolitik som bygger på dessa osäkra data kan helt enkelt inte försvaras. 

Lars Werkö, tidigare professor i medicin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, tidigare vetenskaplig chef vid Astra och efter pensioneringen chef för regeringsorganet SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering).   Werkö har varit motståndare till kolesterolhypotesen sedan många år. Enligt Werkö är dogmen baserat på tvivelaktiga fakta, och är byggd på hopp, önsketänkning och studier av tveksam karaktär. Såhär skriver han bland annat:

Inga studier har bevisat något som helst, men i stället för att formulera en ny hypotes har anhängarna kaööat kolesterolhypotesen den mest sannolika sanning, och de har blandat sig i människrs liv därför att de inte kan vänta på hållbara bevis.

 

 

 

I am an independent medical researcher